Caniatâd Cynllunio i Ynni’r Ocar!

Erbyn hyn, mae Ynni’r Ocar wedi llwyddo i dderbyn caniatâd cynllunio ar gyfer y system hydro ar yr Afon Galedffrwd. Fe gafodd y caniatâd ei roi ar Dachwedd y 6ed 2018.

Yn ogystal i hyn, rydym hefyd wedi derbyn cynnig i gysylltu i’r rhwydwaith trydannol gan Scottish Power Energy Networks (SPEN). Rydym yn falch i nodi fod y pris i gysylltu i’r rhywdwaith mymryn yn llai na’r hyn roeddym yn disgwyl, er dal yn swm sylweddol! O ganlyniad, mae 2 o’r 3 prif trwydded yn ei le – yr unig elfen sydd dal angen ei sortio yw’r un sy’n gysylltiedig â Chyfoeth Naturiol Cymru. Rydym ar ddeall fod hwn hefyd ar fin cael ei gwblhau.

Rydym yn obeithio y byddwn yn gallu cofrestru am gynllun y Feed-in Tariff, sy’n golygu ad-daliad o 6.43c am bob uned o drydan. Mae’r cynllun hon yn cau diwedd Mawrth 2019, a rhaid i ni gael yr holl trwyddedau yn ei le cyn wneud cais amdano. Os bydd pob dim yn ei le yn o fuan, rydym yn hyderus byddwn yn gymwys ar gyfer ad-daliadau’r Feed-in Tariff.

Y cam mawr nesaf yw sefydlu Ynni’r Ocar fel Cwmni Budd Cymunedol, fydd yn arwain ar ddatblygu a rheoli’r hydro. Mi fydd mwy o newyddion am y datblygiad yma, gyda cyfleoedd cyffrous i unigolion y gymuned fod yn rhan ohonom, yn y dyfodol.

Ynni’r Ocar – Awst 2018

Mae peth amser wedi mynd heibio bellach ers i’r ymgynghoriad cymunedol ynghylch cynllun trydan dŵr Galedffrwyd gael ei gynnal ddechrau y llynedd, ond o’r diwedd rydym wedi cyrraedd y cam nesaf yn y broses:

Cyflwynwyd cais i Gyngor Gwynedd am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer y cynllun trydan dŵr ar 19 Gorffennaf 2018. Bydd y cyfnod ymgynghori 21 diwrnod ar gyfer y cais yn dechrau ar 2 Awst ac yn dod i ben ar 23 Awst, gyda’r penderfyniad yn cael ei wneud ar 12 Medi. Cyfeirnod y cais yw C18/0657/16/LL a gellir gweld y dogfennau cyflawn ar borth Cynllunio Gwynedd, Dilyn a Darganfod. Rydym wedi cael gwybod y bydd y Swyddfa Gynllunio yn derbyn sylwadau ar ôl 23 Awst, tan 12 Medi, yng ngoleuni’r anawsterau presennol gyda’r porth cynllunio ar-lein. Gallwch hefyd weld y dogfennau yn Swyddfa Gynllunio Caernarfon trwy wneud trefniadau ymlaen llaw gyda’r Gwasanaeth Cynllunio.

Ym mis Chwefror 2018 aethom ati i gyflwyno cais i CNC am drwydded Tynnu Dŵr – yn ychwanegol at yr arolygon a gyflwynwyd, gofynnwyd inni baratoi Asesiad o Effeithiau Cronnol y dŵr a dynnir ar hydromorffoleg yr afon o safbwynt y strwythurau artiffisial eraill sydd eisoes yn bresennol.
Rydym newydd gael arian ar gyfer hyn a bydd yr adroddiad angenrheidiol yn cael ei baratoi erbyn diwedd mis Medi.